ارتباط صنعت و دانشگاه

دوره «ارتباط صنعت و دانشگاه» از زیر مجموعه ی نقش آفرینی تخصصی برگزار می شود

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی