بازخوانی اسناد لانه جاسوسی

 

کارگاه «بازخوانی اسناد لانه جاسوسی» از زیر مجموعه ی سیاسی با محور های زیر برگزار می شود:

– نفوذ
– نحوه نگرش امریکا به روحانیت
– نحوه نگاه امریکا به لیبرالها و بالعکس

اسناد لانه

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی