بسیجی باید این گونه باشد

دوره «بسیجی باید این گونه باشد» از زیر مجموعه ی بسیج و بسیجی با محور های زیر برگزار می شود:

تعاریف:

– بسیج از نگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مد ظله العالی)

– بسیج دانشجویی

رویکردها:

– بسیج؛ تشکل یا سازمان؟

– بسیج دانشجویی؛ فرا تشکلی یا تنش آفرین؟

– پایبندی به اصول یا مسامحه گری؟

– بسیج؛ سیاسی یا غیر سیاسی؟

– هدف؛ رشد نیروی انسانی یا رسیدن به خروجی؟

– رویکرد سیاسی

– رویکرد فرهنگی

– رویکرد جهانی

– رویکرد تعمیق اندیشه

– رویکرد جذب

– رویکرد اخلاص و گمنامی​

درخواست برگزاری کارگاه

2 دیدگاه

    • نویسنده

      هر دو حالتش امکان پذیراست

      هرچند رویکرد مجموعه این بوده است که خدمات بیشتر ناظر به نیاز های دوستان در بسیج دانشجویی باشد اما برخی مباحث که تشکیلاتی هستند برای همه تشکل ها و برخی مباحث که بصیرتی هستند برای همه دوستان قابل استفاده اند

طراحی توسط مجتبی قامتی