تعاملات

دوره «تعاملات» از زیر مجموعه ی تشکیلات با محور هایی از قبیل تعامل با بدنه دانشگاه، تعامل با تشکل ها، تعامل با نهاد ها و ادارات درون دانشگاه، تعامل با نهاد ها و ادارات بیرون از دانشگاه، تعامل حوزه و پایگاه، تعامل خواهران و برادران برگزار می شود. این دوره برای مسئولین و شورای حوزه ها می تواند مفید باشد.

درخواست برگزاری کارگاه

2 دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی