جریان سازی سیاسی

دوره «چگونگی جریان سازی سیاسی» از زیر مجموعه ی سیاسی با محور های زیر برگزار می شود:
برای اثر گذاری در فضای دانشگاه:

– بیانیه

– تجمعات

– جلسات داخلی

– برنامه های صحنی

– مناظرات
و برای تاثیر در فضای حاکمیتی:

– هماهنگی با امام جمعه

– استفاده از فرصت نماز جمعه

– تعامل با استانداران و نمایندگان مجلس در استان

– استفاده از ظرفیت شناسی فرهنگی و تعامل با تشکل های مردم نهاد

درخواست برگزاری دوره

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
طراحی توسط مجتبی قامتی