مهندسی به سبک روشن

دوره «دانشجوی انقلابی» از زیر مجموعه ی بسیج و بسیجی با محور های زیر برگزار می شود:

– تاریخ تقابل حق و باطل

– جبهه اقلیت

– کمیت قلیل با کیفیت

– پیشروی جبهه با مجاهدت آدم های تراز

– ویژگی های دانشجوی انقلابی

– الگو های برتر

شهید احمدی روشن

شهید طهرانی مقدم

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی