دانشگاه جریان ساز

محتوای این کارگاه ها فراجریانی و فرا حزبی طراحی شده است و این موضوع را بررسی می کند که تنها راه برون رفت از شرایط موجود، استقرار یک نگاه انقلابی در بدنه دولت است.
در ابتدا سابقه جریان حزب الله و انحراف بررسی شده و سپس با بررسی تجربیات سی ساله انقلاب رجوع به گفتمان انقلاب نبیجه گیری میشود .

کارگاه اول :
مخاطب :
– بدنه حزب اللهی که قصد تاثیر گذاری و فعالیت در عرصه انتخابات را دارند.
محتوا:
– شناخت سیر جریان حزب الله از ابتدای انقلاب
هدف گذاری:
– افزایش افق دید بدنه حزب اللهی و بیان اهمیت انتخابات در آینده انقلاب
– درک این موضوع که ما ادامه یک نسل بزرگ از جوانان حزب الله هستیم
– انگیزه یخشی و تقویت روحیه

کارگاه دوم :
مخاطب :
– بدنه حزب اللهی که قصد تاثیر گذاری و فعالیت در عرصه انتخابات را دارند.
محتوا:
– شناخت سیر جریانات انحرافی از ابتدای انقلاب
هدف گذاری:
– شناخت جریانات انحرافی و تفاوت آن با دشمن
– سیر موانع ایجاد شده بر سر راه انقلاب
– ذکر موارد انحراف دولت یازدهم و نقد آن
کارگاه سوم:
مخاطب :
– عموم بدنه مردم
محتوا: – با توجه به سیر جریان حزب الله و جریان انحراف تنها راه پیشرفت مراجعه به گفتمان انقلاب
– ریشه یابی وضعیت موجود که مملو از مشکلات هست با توجه به اینکه این موضوع نتیجه فاصله گرفتن از آرمان های انقلاب است .
هدف گذاری:
– بازخوانی موفقیت های گفتمان انقلاب
– احیای گفتمان انقلاب
جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد این کارگاه با این شماره تماس بگیرید: 09011653957.

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی