سینما خوانی

سینما خوانی کارگاه بازخوانی سینماست با نیم نگاهی به گذشته سینما و آنچه بوده است، انقلاب و تحولات آن و در نهایت بررسی آنچه در حال حاضر بر سر سینما می رود. سینما خوانی به هیچ روی از دریچه نگاه فنی به قالب ها و تکنیک های سینما نمی پردازد. همچنین بنا نیست تاریخچه سینما را نقل کند تنها یک مطالعه مفهومی و پدیدار شناسانه است درباره موضوعی که بخواهیم یا نخواهیم اهمیت آن هر روز بیش تر می شود.

107405_781

و ناگهان سینما

تولد هالیوود

ورود ناخواسته سینما به ما

سینما بر ما

انقلاب و امید ها

سینمای امروز

سینمای فردا

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی