علوم انسانی اسلامی

دوره «علوم انسانی اسلامی» از زیر مجموعه ی نقش آفرینی تخصصی با محور های زیر برگزار می شود:

تاریخ علم در تمدن اسلامی – ایرانی

بررسی دانشگاه در ایران، از آغاز تا کنون و راهکارهای اسلامی سازی آن

بررسی اهمیت علوم انسانی و ضرورت اسلامی سازی آن

چیستی، چرایی و چگونگی جنبش نرم افزاری و راهکارهای تحقق آن در دانشگاه

استعمار نرم ایران توسط دانشگاه ها و راهکارهای مبارزه با آن

تبیین مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی و الزامات تحقق تمدن نوین اسلامی

تبیین طرح هسته های علمی به عنوان راهبرد عملیاتی بسیج دانشجویی در زمینه تحقق جنبش نرم افزاری در دانشگاه

درخواست برگزاری کارگاه

4 دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی