سوابق موفق جنبش دانشجویی در جبهه علمی

دوره «عملیات های موفق جنبش دانشجویی در جبهه جهاد علمی» از زیر مجموعه ی نقش آفرینی تخصصی با محور های زیر برگزار می شود:

– هسته های تخصصی

– تجربیات موفق

نشریات

بیانیه ها

نامه ها

برنامه های صحنی

برنامه های ملی

تجمع

تحصن

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی