نقش تشکل های دانشجویی در جنگ اقتصادی

دوره «نقش تشکل های دانشجویی در جنگ اقتصادی» از زیر مجموعه ی نقش آفرینی تخصصی با محور های زیر برگزار می شود:

– وظیفه اصلی تشکل های دانشجویی: جهاد علمی

– ویژگی های جهاد علمی

– محور های جهاد علمی

مواجهه تخصصی با مسائل کشور

جنبش نرم افزاری

– عملیات

– الزامات

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی