اقتصاد مقاومتی؛ مفهوم چرایی و مؤلفه ها

دوره «اقتصاد مقاومتی؛ مفهوم چرایی و مؤلفه ها» از زیر مجموعه ی اقتصاد مقاومتی با محور های زیر برگزار می شود: - مفهوم - چرایی - مولفه ها - مصرف کالای داخلی درخواست برگزاری کارگاه
طراحی توسط مجتبی قامتی