ورودی جدید، جذب

به شروع هر سال تحصیلی جدید تحصیلی که نزدیک می شویم، آهسته آهسته همه دانشگاه رنگ و بوی حضور دانشجویان سال اولی را می گیرد. تشکل های دانشجویی هم هر کدام در رقابتی تنگاتنگ به دنبال جذب آنان ورودی های جدید در تشکیلات خود هستند و برای آن برنامه ریزی می کنند. از طرفی ورودی های جدید که تازه از فضای دانش آموزی جدا شده و با محیط دانشگاه مواجه می شوند، ذهنیتی گنگ نسبت به شرایط دانشجوئی داشته و از طرفی با شتاب بسیاری به دنبال شناختن محیط دانشگاه هستند. کنار هم قرارگرفتن این دو نکته، باعث شده تا ورودی های...

مخاطب‌شناسی

«مخاطب شناسی» به معنای شناخت کسی که پيام ما را دریافت می کند و نيز عنصری از اقدامات بسیج دانشجویی، دارای چنان اهميتی است که اقدامات ما بدون اين شناخت بی نتیجه خواهد بود. این که مخاطبان ما به چند دسته تقسیم می شوند و چه نیازها و علایقی دارند جهت گیری ما را در ارائه محتوا و برنامه ریزی هایمان مشخص می کند. اهميت مخاطب شناسی آن جا به اوج خود می رسد که بدانيم تایید و تصویب نهایی فعالیت های تشکل ما، بر عهده مخاطب است و برای رسیدن به این مطلوب بایستی شناخت قابل قبولی از مخاطب و يا مخاطبان خود داشته باشیم. امروزه روش های متنوعی برای...

رشد و کادرسازی

این دوره متناسب با نیاز های مجموعه شورای حوزه و مسئولین پایگاه ها هدف گذاری شده است. در صورتی که مخاطب این کارگاه افراد غیر از بسیج دانشجویی هستند توجه داشته باشند که سطح این کارگاه در سطح مسئولان تشکل های دانشجویی است. دوره «رشد و کادرسازی» از زیر مجموعه ی تشکیلات با محور های زیر برگزار می شود: - ضرورت توجه به تربیت - ملاحظات تربیت ذوابعاد بودن رشد در بطن کار تعادل بین خروجی عملیاتی و تربیت نیرو بچه‌ها در تصمیم‌گیری شریک باشند - آسیب‌های رائج در کار تربیتی درخواست برگزاری کارگاه

تعاملات

دوره «تعاملات» از زیر مجموعه ی تشکیلات با محور هایی از قبیل تعامل با بدنه دانشگاه، تعامل با تشکل ها، تعامل با نهاد ها و ادارات درون دانشگاه، تعامل با نهاد ها و ادارات بیرون از دانشگاه، تعامل حوزه و پایگاه، تعامل خواهران و برادران برگزار می شود. این دوره برای مسئولین و شورای حوزه ها می تواند مفید باشد. درخواست برگزاری کارگاه

چارت و ساختار

دوره «چارت و ساختار» از زیر مجموعه ی تشکیلات با محور های زیر برگزار می شود اهمیت چارت و ساختار مبانی ساختاربندی معیار تقسیم کار ملاحظات ساختار و اصلاح آن درخواست برگزاری کارگاه
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی