جریان‌شناسی فرهنگی معاصر و منظومه فرهنگی رهبری

محورهای این کارگاه عبارتند از: - مقدمه: جریان شناسی فرهنگی یعنی چه؟ - جریان فرهنگی پس از انقلاب (با بررسی اجمالی نگاه فرهنگی دولتها و وزیران) - گذار از فرهنگ طاغوتی به فرهنگ انقلاب اسلامی - ابهامات فرهنگی در آغاز راه انقلاب - انقلاب فرهنگی - فراز و فرود فرهنگ از دولت موقت مهدی بازرگان تا ریاست جمهوری سید علی خامنه‌ای - نگاهی گذرا به وضعیت فرهنگ در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، نهم و دهم - مسأله‌ی تهاجم فرهنگی - اولویت های فرهنگی - نگاه دولت‌ها به فرهنگ - تصمیمات و جریانات فرهنگی (داخلی و خارجی) - نگاهی گذرا به وضعیت...

سینما خوانی

سینما خوانی کارگاه بازخوانی سینماست با نیم نگاهی به گذشته سینما و آنچه بوده است، انقلاب و تحولات آن و در نهایت بررسی آنچه در حال حاضر بر سر سینما می رود. سینما خوانی به هیچ روی از دریچه نگاه فنی به قالب ها و تکنیک های سینما نمی پردازد. همچنین بنا نیست تاریخچه سینما را نقل کند تنها یک مطالعه مفهومی و پدیدار شناسانه است درباره موضوعی که بخواهیم یا نخواهیم اهمیت آن هر روز بیش تر می شود. و ناگهان سینما تولد هالیوود ورود ناخواسته سینما به ما سینما بر ما انقلاب و امید ها سینمای امروز سینمای...
پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی